نام و نام خانوادگی سن جنسیت قد وزن زمان تست
ghazaleh firouz 41 Female 167 53 2023-12-07T11:48:00.000+03:30
Body weight 39.7 این عدد، وزن کنونی بدن شما را نشان می دهد.
Target weight 57 Kg عدد بالا وزن هدف(نرمال) شما می باشد که باید یرای رسیدن به آن تلاش کنید. برای رسیدن به این وزن نیاز است میزان
57 Kg
کیلوگرم،
افزایش
وزن داشته باشید. از این مقدار،
Standard
کیلوگرم چربی و
Standard کیلوگرم عضله باشد.
BMI BMI شما = 17.51 Kg این فاکتور، شاخص توده بدنی نامیده می شود که ابزاری مناسب برای سنجیدن سلامت فرد با توجه به نسبت وزن و قد وی به یکدیگر می باشد و کمبود وزن یا اضافه بودن آن را مشخص می نماید.
با توجه به نتایج حاصل BMI ، شما در وضعیت

پایین تر از نرمال
هستید.
Body Fat Percentage 22.1% این فاکتور میزان چربی بدن را بر اساس درصدی از کل توده بدنی نشان میدهد. سن شما = 41
با توجه به نتایج حاصل، درصد چربی بدن شما
پایین
می باشد.
Lean Body Mass Percentage 18.9 رشد عضلانی تا سن 20 سالگی روندی رو به رشد دارد و بعد از آن رو به کاهش میرود. دو راهکار اصلی جهت حفظ رشد عضله و جلوگیری از کاهش آن، داشتن رژیم غذایی مناسب و اجرای فعالیت های ورزشی می باشد.
با توجه به نتایج حاصل، درصد توده بدون چربی بدن شما

پایین

می باشد.
(درصد توده بدون چربی بدن شما 47.61 می باشد)
Basal Metabolic Rate 80.5 این میزان، مقدار انرژی مصرفی است که بدن شما برای اعمال حیاتی خود نیاز دارد که با افزایش سن کاهش می یابد. مقدار این فاکتور به سن، جنسیت، دمای بدن، وضعیت روحی، و ضعیت هورمونی و فعالیت غده تیروئید بستگی دارد .
Ratio of Abdominal fat (WHR) 0.77 این فاکتور نسبت تجمع چربی شکم به لگن را نشان میدهد.
با توجه به نتایج حاصل، نسبت تجمع چربی شکم به لگن شما

استاندارد می باشد که این موضوع نشان دهنده پراکندگی متعادل چربی در بدن شماست
Body Water
64.35
این فاکتور درصد آب بدن را نشان میدهد که شامل کل مایعات بدن است و نقش مهمی در انتقال مواد ضروری، مواد زائد و حفظ دمای بدن دارد.
با توجه به نتایج حاصل، میزان آب بدن شما.

بالا

می باشد.(درصد آب بدن شما
64.35 می باشد)
Body Mass Area
1.36 m2
این شاخص، مساحت بدن شما را مشخص می نماید (بر حسب متر مربع).
Skeletal Muscle Percentage
14.4332
عضلات اسکلتی بدن که عمده عضلات بدن را تشکیل می دهند، موجب انجام حرکات ارادی می شوند.
بر اساس نتایج، درصد عضلات اسکلتی شما

کم

می باشد.
Body Cell Mass (BCM) 18.7 Kg/M2 این شاخص نمایانگر توده سلولی فعال متابولیکی است که در مصرف اکسیژن، تولید کربن دی اکسید و مصرف انرژی نقش دارند. از آنجایی که BCM ارتباط نزدیکی با مصرف انرژی دارد، می تواند یک مرجع خوب برای محاسبه نیازهای بدن فرد به مواد مغذی نیز باشد و بعنوان ابزاری برای ارزیابی وضعیت تغذیه پیشنهاد شده است.
Body Form Assessment 6 Kg این شاخص نمایانگر توده سلولی فعال متابولیکی است که در مصرف اکسیژن، تولید کربن دی اکسید و مصرف انرژی نقش دارند. از آنجایی کهاین شاخص بر اساس تمام نتایج ترکیب بدن، نمره ای از وضعیت کنونی فرد را ارائه می دهد. توجه شود که این مقدار فقط بر اساس آنالیز انجام شده درنظر گرفته شده و به منزله تشخیص نمی باشد.
بر اساس نتایج, وضعیت کلی بدن شما از لحاظ ترکیب بدنی،

می باشد.