مدیریت وظایف

0101
معرفی

پروژه ها از وظایف تشکیل شدند و راز به موقع کامل کردن پروژه ها آگاهی از نحوه ی مدیریت وظایف آن پروژه است. مدیریت وظیفه داشتن یک لیست کار است، اما داشتن لیست کارها باعث بهبود مدیریت پروژه نمی شود. برای بهبود فرآیند مدیریت پروژه به ابزاری نیاز است که لیست کارها و وظایف را به صورت بهینه و یکپارچه مدیریت کند.
ما در نومانو با توجه به همکاری با کسب و کارهای بزرگ و سازمانی در زمینه مدیریت وظایف سال ها تجربه داریم و تصمیم گرفتیم این سیستم یکپارچه را در بر بستر لبری در اختیار همه ی کسب و کارها از استارتاپ ها تا کسب و کارهای بزرگ قرار دهیم.
سامانه مدیریت وظایف نومانو، به کسب و کارها اجازه می دهد عملکرد کارکنان را در بازه های زمانی مختلف بر اساس وظایف و شرح شغل آنها بسنجد.
کاربری آسان و انعطاف پذیر سامانه امکان یکپارچه شدن این سامانه را با دیگر سامانه های سازمان فراهم می کند، به عنوان مثال سازمان های پروژه محور، می توانند مدیریت وظایف و مدیریت پروژه را به صورت یکپارچه استفاده کنند به طوری که وظایف فردی  را مرتبط با هر پروژه تعریف کنند، تیم ها و اعضای هر پروژه را مشخص کرده و وظایف هر یک از افراد را با توجه به مسئولیت های پروژه ای یا  وظایف روتین فرد، به تفکیک تعریف کنند.
سازمان هایی که رویکرد اجرایی دارند می توانند وظایف را در راستای صورت جلسات و مصوبات جلسه تعریف و پی گیری کنند. سازمان های بازرگانی با تکیه بر اهداف و تارگت های فروش و با استفاده از CRM ، وظایف خود را تعریف می کنند و ارگان های بزرگ با رویکرد اهداف استراتژیک سازمانی  می توانند وظایف فردی را تعریف کنند.
سامانه مدیریت وظایف نومانو با نسخه های متنوع با  این رویکردهایی که ذکر شده در سازمان های مختلف سفارشی سازی و پیاده سازی شده و همچنان قابلیت سفارشی سازی با نیازمندی ها و ریکردهای جدید کارفرمایان را نیز دارد.

ویژگی ها

  • قابلیت سفارشی سازی برای سازمان های مختلف
  • امکان delegate یا ارجاع وظایف
  • امکان تعریف subtask و  مشاهده درختواره شکست وظایف در سطح سازمان
  • کارتابل وظایف برای ارجاع دهنده و ارجاع گیرنده با فیلترهای متنوع
  • ثبت و نگهداری سوابق یادداشت ها و تغییرات روی وظایف
  • مشاهده یادداشت ها و ارجاعات وظایف در صندوق پیام افراد